Urlop wypoczynkowy. Ile dni w roku?

Urlop wypoczynkowy to jeden z głównych przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop jest obowiązkowy, pracownik nie może się go zrzec. Ilość płatnych dni wolnych w roku kalendarzowym zależy od stażu pracy.

 

Urlop wypoczynkowy – ile mam dni?

Wymiar urlopu wynosi: 
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

 

Jak liczyć wymiar tego urlopu?

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

W stażu urlopowym należy uwzględnić wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia niezależnie od wymiaru czasu pracy. Podstawą do obliczenia wymiaru urlopu są przede wszystkim świadectwa pracy, a także inne dokumenty potwierdzające okresy zaliczane do stażu pracowniczego. Innymi okresami zaliczanymi do stażu pracowniczego są np. okresy urlopu wychowawczego lub okresy pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych.

 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się również okresy ukończonej nauki w szkole: 

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

 

Powyższe okresy nauki nie sumują się. Na przykład jeśli skończyłeś liceum ogólnokształcące i szkołę wyższą to przysługuje Ci tylko 8 lat. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres pracy w którym była pobierana nauka, lub okres nauki, w zależności od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.  Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu nie zaliczamy okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych i okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przykłady

Pan Tomasz ukończył 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową. Następnie pracował 4 lata na podstawie umowy o pracę. Po rozwiązaniu umowy podjął pracę w innej firmie, również na umowę o pracę, gdzie pracuje już 12 miesięcy. Panu Tomaszowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, ponieważ posiada łączny okres zatrudnienia krótszy niż 10 lat.

Pani Agnieszka ukończyła liceum ogólnokształcące, następnie szkołę policealną.  Postanowiła otworzyć własną firmę, którą prowadziła przez 5 lat. Po zamknięciu działalności podjęła pracę na podstawie umowy o pracę. Pani Agnieszka przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ posiada staż pracy krótszy niż 10 lat.

Pani Anna studiowała i jednocześnie pracowała na podstawie umowy o pracę przez 5 lat. Następnie podjęła pracę w innej firmie, gdzie pracuje już 2 lata. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wliczymy wariant korzystniejszy, czyli 8 lat nauki w szkole wyższej + 2 lata pracy. Pani Anna nabywa prawo do 26 dni urlopu, posiada wymagane 10 lat stażu pracy.

 

Urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Oznacza to, że pracownik w pierwszej pracy nie nabywa prawa do urlopu na starcie, ale musi sobie na niego zapracować. Trwa to do końca pierwszego roku kalendarzowego, w którym rozpoczął pracę po raz pierwszy w życiu, niezależnie od liczby  pracodawców. Z każdym następnym rokiem kalendarzowym, czyli od 1 stycznia, pracownik nabywa prawo do urlopu w pełnym wymiarze.

 

Przykład

Pani Dorota podjęła pierwszą pracę w pełnym wymiarze godzin od 1 czerwca 2018 r. Po przepracowaniu 2 miesięcy wymiar urlopu wynosi odpowiednio 2/12*20 dni czyli 3,32 dnia. Z dniem 1 stycznia 2019 r. pani Dorota nabywa prawo do całości urlopu wypoczynkowego tj. 20 dni i może je wykorzystać już w styczniu.

 

 

Urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowca

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Urlop wypoczynkowy należy przyznać w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, przy założeniu, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlop udzielany jest więc na dni, a rozliczany w godzinach. Urlopu udziela się tylko w dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla danego pracownika dniami pracy. Ponadto urlop powinien być wykorzystywany w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 

Przykład

Pan Wojciech pracuje na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu, 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Ze względu na staż pracy ma prawo do 26 dni urlopu. Po przeliczeniu 1/2 etatu x 26 dni urlopu = 13 dni x 8 godzin = 104 godziny. 104/8 =13. Panu Wojciechowi przysługuje 13 dni urlopu.

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

To może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *