Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8

O zasiłku opiekuńczym, czyli o tak zwanej opiece lub zwolnieniu lekarskim na dziecko,  mówi się często w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź chorym członkiem rodziny. Warto wiedzieć, że można uzyskać również zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Bardzo często pojawiają się pytania czy przysługuje mi opieka nad dzieckiem gdy matka jest w szpitalu z drugim dzieckiem lub gdy żona jest chora? W jakich sytuacjach jeszcze przysługuje zasiłek opiekuńczy? O tym dzisiejszy wpis.

Należy odróżnić zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i prawo pracownika do 2 dni opieki nad dzieckiem zagwarantowane w Kodeksie pracy. Są to dwa odrębne świadczenia.

 

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NAD ZDROWYM DZIECKIEM?

Zgodnie z ustawą zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Warto wiedzieć, że za dzieci nad którymi możemy sprawować w tym czasie opiekę uważa się nie tylko dzieci własne, lecz także dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Płatna „opieka” przysługuje pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zasiłek mogą również otrzymać osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące na umowie zlecenie, jeśli są objęte ubezpieczeniem chorobowym. O umowie zlecenia szczegółowo możesz przeczytać tutaj.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje zawsze bez okresu wyczekiwania tzn. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru.

 

ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Możesz skorzystać z płatnych dni wolnych od pracy, jeśli opiekujesz się dzieckiem, ponieważ został zamknięty żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których dziecko uczęszcza. O nieprzewidzianym zamknięciu mówimy wtedy, jeśli zostałeś o tym fakcie powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia. W sytuacji tej wymaganym dokumentem jest Twoje oświadczenie, że  żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte.

 

CHOROBA NIANI LUB DZIENNEGO OPIEKUNA

Zasiłek opiekuńczy za nieobecność w pracy przysługuje także w sytuacji, kiedy zachorowała niania z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi. Zasada dotyczy tylko niani na umowie uaktywniającej, czyli zgłoszonej przez rodziców do ubezpieczeń społecznych. Wymagany dokumenty do wypłaty zasiłku to Twoje oświadczenie oraz dokument, który potwierdza, że niania lub dzienny opiekun dziecka nie mogą opiekować się dzieckiem ponieważ są chorzy. Takim dokumentem, może być np. kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego niani lub dziennemu opiekunowi, potwierdzona przez rodzica za zgodność z oryginałem albo wydruk e-zwolnienia.

 

PORÓD, CHOROBA LUB POBYT MAŁŻONKA W SZPITALU

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli poród lub choroba małżonka, lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, uniemożliwia im sprawowanie opieki, a także jeśli małżonek lub rodzic dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

To bardzo ważny zapis! Może dotyczyć sytuacji, kiedy np. matka pozostaje w szpitalu w związku z porodem a ojciec opiekuje się starszym rodzeństwem w domu lub matka/ojciec przebywa w szpitalu z chorym dzieckiem a drugi rodzic w tym czasie opiekuje się pozostałymi dziećmi. Oczywiście, świadczenie przysługuje również gdy żona/mąż jest chory i przebywa na zwolnieniu lekarskim w domu.

Wymaganym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku. Zaświadczenie to powinno zawierać:

 • imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem
 • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem
 • nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, o ile dziecku zostało już nadane
 • pieczątkę i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie.

 

Oprócz wymienionych dokumentów należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, czyli w tym przypadku Z-15A. Jeśli prowadzisz firmę należy dodatkowo dołączyć druk ZUS Z-3b.

 

Z doświadczenia wiem, że niestety wielu rodziców nie ma świadomości o przysługującym im prawie do zasiłku opiekuńczego w powyższych sytuacjach. Pracodawcy nie informują o tym pracowników lub sami nie posiadają tej wiedzy. Rodzice mają ustawowo zagwarantowane prawo do zasiłku a często korzystają wtedy z dwóch dni opieki nad dzieckiem, urlopu na żądanie czy urlopu wypoczynkowego. Informacje o wymiarze urlopu wypoczynkowego, który przysługuje Ci na regenerację sił znajdziesz tutaj. Dlatego warto znać swoje prawa!

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NAD ZDROWYM DZIECKIEM – JAK DŁUGO?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Ważne! Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku.

Limit ten ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Jeśli jeden rodzic wykorzysta 20 dni opieki, drugi lub ten sam może wykorzystać w ramach limitu pozostałe 40 dni.

Zasiłek opiekuńczy może również przysługiwać nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, o czym już wkrótce na blogu.

 

KIEDY NIE DOSTANIESZ ZASIŁKU?

Zasiłek opiekuńczy, w tym również zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem, nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Za członka rodziny który może zapewnić opiekę nie uważa się osoby, która:

 • jest całkowicie niezdolna do pracy,
 • jest chora,
 • nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
 • prowadzi gospodarstwo rolne,
 • jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzi działalność,
 • nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeśli odmawia sprawowania opieki.

Dodatkowo zasiłek opiekuńczy nie przysługuje Ci za okres w którym:

 • masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • korzystasz z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności,
 • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracowałeś lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. Odpowiem z przyjemnością:-)

 

 

Uważasz, że informacje są przydatne?

Polub lub udostępnij wpis!

To może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *