Dochód utracony i uzyskany a 500+ i świadczenia rodzinne

dochód utracony i uzyskany

Czym jest dochód utracony i uzyskany przy ustalaniu prawa do 500+ i świadczeń rodzinnych? Co rok jesienią rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych. Konieczne jest więc ponowne złożenie wniosku o przyznanie świadczeń.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że przyznanie świadczenia jest uwarunkowane sytuacją dochodową rodziny. Dochód utracony i uzyskany stosuje się przy zmianach w dochodzie rodziny.

 

Okres zasiłkowy dla 500+ trwa od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Dla świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2018 do 31 października 2019.

 

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe w okresie zasiłkowym 2018/2019 wynosi:

Świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko – 800 zł lub 1200 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Ustalając prawo do świadczeń co do zasady pod uwagę brany jest jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia.

Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalania prawa do świadczenia na okres 2018/2019 jest dochód z 2017 roku. 

 

Zmiana w dochodach a 500+

Oczywiście bardzo często zdarza się, że sytuacja dochodowa rodziny ulega zmianie. Otrzymujemy czasowe zasiłki czy stypendia, zmieniamy pracę, otwieramy lub likwidujemy firmę, wracamy z urlopu wychowawczego itp. Ustalenie wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę służy zatem przede wszystkim ustaleniu rzeczywistej wysokości tego dochodu. Celem jest jak najbardziej obiektywne określenie sytuacji finansowej wnioskodawcy i jego rodziny na dzień składania wniosku.

Najprościej mówiąc – nie otrzymałeś świadczenia ponieważ twoja rodzina “za dużo zarabia”. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego rozpoczynasz urlop wychowawczy. Mamy tu więc utratę dochodu. Twoja sytuacja finansowa ulega pogorszeniu. W tym przypadku następuje ponowne przeliczenie dochodu rodziny, najpewniej przyznające Ci prawo do świadczenia. Analogicznie w drugą stronę. Na tym przecież ma polegać zabezpieczenie społeczne i pomoc instytucji państwowych.

Dochód będzie przeliczony ponownie również w sytuacji pojawienia się nowego członka w rodzinie.

 

Obowiązek zgłoszenia zmian

Pamiętaj! Masz obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy organ o wystąpieniu wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczenia! Zmiany w dochodzie rodziny mogą mieć wpływ na przyznanie bądź odmówienie Ci prawa do zasiłków. 

 

Dochód utracony a 500+

Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu z niżej wymienionych źródeł. W takiej sytuacji, do dochodu rodziny nie wlicza się już tego dochodu, bez względu na to w jakim okresie był osiągany.

Utrata:

 • zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • świadczenia rodzicielskiego
 • zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • stypendium doktoranckiego

oraz

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania – mówimy o zawieszeniu działalności tylko na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, czyli tzw „wychowawczy dla przedsiębiorcy”, zwykłe zawieszenie nie powoduje utraty dochodu.

 

Przykłady

Jeśli składasz wniosek na okres 2018/2019 a w 2017 roku rozwiązałeś umowę o pracę, dochód z tej umowy nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Jeśli w 2018 roku zakończyłeś pobieranie np. zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego przysługującego po ustaniu zatrudnienia, to również nie będzie on wliczony do dochodu rodziny.

Analogicznie jeśli po rozwiązaniu umowy o pracę podejmiesz nową, dochód z nowej pracy będzie dochodem uzyskanym.

 

Dochód uzyskany a 500+

Dochodem uzyskanym jest każda z niżej wymienionych sytuacji, powodująca ponowne obliczenie dochodu rodziny.

Uzyskanie:

 • zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • świadczenia rodzicielskiego
 • zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • stypendium doktoranckiego

oraz

 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia (analogicznie zawieszenie tylko z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem).

 

Jak obliczyć dochód uzyskany?

Istnieją dwie opcje, w zależności od okresu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten uzyskujesz w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

 

Przykład

Składasz wniosek na okres zasiłkowy 2018/2019. W roku poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli od 1 marca 2017 podjąłeś nową pracę, w której pracujesz nadal. Dochód (ustalony na podstawie dokumentu np. PIT-11 za 2017 r.)  uzyskany w tej pracy dzielimy przez liczbę miesięcy pracujących, czyli przez 10. Na tej podstawie zostanie przeliczony nowy dochód rodziny.

 

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Dochód powiększa się o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,  pod warunkiem, że dochód ten jest uzyskujesz w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

 

Przykład

Złożyłeś wniosek na okres zasiłkowy 2018/2019. Po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli od 1 marca 2018 podjąłeś nową pracę, w której pracujesz nadal. Musisz przedstawić organowi dokument o dochodzie za miesiąc następujący, czyli za kwiecień 2018. Na tej podstawie zostanie przeliczony nowy dochód rodziny.

 

Ważne! Przerwa w dochodzie krótsza niż 3 miesiące.

Dochód rodziny nie będzie przeliczany na nowo jeśli na przykład rozwiązałeś umowę o pracę i w ciągu 3 miesięcy podjąłeś ponownie pracę u tego samego pracodawcy lub wyrejestrowałeś firmę i ponownie ją otworzyłeś w tym okresie. Prawo do świadczenia zostanie ustalone w oparciu o pierwotny dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

 

Nie zgadasz się z decyzją?

Odwołaj się!

Pamiętaj, że złożenie wniosku wszczyna postępowanie administracyjne, które zakończone jest decyzją. Nie musisz się z nią zgadzać! Masz konstytucyjne prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia.

Tak naprawdę nic nie ryzykujesz bo odwołanie nie podlega opłacie. Niestety gwarancji na wygraną nie ma ale zawsze jest szansa. Najważniejsze, by mieć świadomość dochodzenia swoich racji i możliwości zaskarżania rozstrzygnięć. Korzystaj ze swoich praw.

Jak i kiedy złożyć odwołanie? Szczegółowe informacje już wkrótce na blogu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255)

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. 

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *