REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROSTO O PRAWIE

  1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa m.in.:
1.1.1 zasady korzystania ze Sklepu,
1.1.2 sposoby składania zamówień,
1.1.3 tryb zawierania umów,
1.1.4 sposoby dostawy i płatności,
1.1.5 procedurę odstąpienia od umowy,
1.1.6 postępowanie reklamacyjne,
1.1.7 pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
1.1.8 postanowienia końcowe.

1.2 Sklep Prosto o prawie z siedzibą w Trzcianie, jest podmiotem posiadającym NIP 8681889555, REGON 362616864, zwanego dalej Sprzedawca.
1.3 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://prostooprawie.pl/sklep.
1.4 W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod:
adresem mailowym: kontakt@prostooprawie.pl

2. DEFINICJE
2.1 Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument lub Przedsiębiorca,
2.2 Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.3 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
2.4 Sprzedawca – ARGUMENTE Magdalena Brzegowy z siedzibą w 32-733 Trzciana 466, NIP 8681889555, REGON 362616864, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
2.5 Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: https://prostooprawie.pl/regulami,
2.6 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://prostooprawie.pl/sklep,
2.7 Koszyk – element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
2.8 Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,
2.9 Produkt cyfrowy/elektroniczny – produkt sprzedawany za pośrednictwem poczty elektronicznej, np. ebook,
2.10 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
2.11 Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.

3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
3.1 Sklep prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców i Konsumentów.
3.2 Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:
3.2.1 dostęp do Internetu,
3.2.2 posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
3.2.3 posiadanie aktywnego adresu e-mail,
3.2.4 w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.
3.3 Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
3.4 Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.
3.5 Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW
4.1 Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
4.2 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego Produktu bądź Produktów oraz dokonanie zapłaty.
4.3 W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:
4.3.1 wybrać Produkt poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj do koszyka,
4.3.2 kliknąć przycisk Przejdź do kasy
4.3.3 wypełnić Formularz zamówienia,
4.3.4 zaakceptować Regulaminu Sklepu,,
4.3.5 zaktualizować Koszyk poprzez wpisanie kodu rabatowego, jeżeli Kupujący taki posiada,
4.3.6 zaktualizować Koszyk, jeżeli Kupujący chce zwiększyć ilość zamówionych Produktów,
4.3.7 wybrać formę płatności i sposób przesłania wybranego Produktu,
4.3.8 kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
4.3.9 dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnych form płatności.
4.4 Każdy Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e-mail.
4.5 Na życzenie Kupującego w ciągu 7 dni od dokonania zakupu, Sprzedawca wystawia fakturę VAT zawierającą dane, podane w Formularzu zamówienia.
4.6 Faktura zostanie wysłana do Kupującego po opłaceniu Zamówienia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia opłacenia Zamówienia.
4.7 Kupujący żądający wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i poinformować o tym Sprzedawcę.
4.8 Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres: kontakt@prostooprawie.pl.

5. METODY PŁATNOŚCI
5.1 Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
5.1.1 płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
5.1.2 płatność elektroniczna w systemie Przelewy24 realizowanym przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.
5.1.3 płatność za pomocą karty płatniczej,
5.1.4 płatność za pobraniem.
5.2 Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie.
5.3 Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków oraz za pośrednictwem systemu Przelewy24.
5.4 Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
5.5 W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Konto Kupującego zostanie usunięte.

6. FORMY I CZAS DOSTAWY
6.1 Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:
6.1.1 przesyłka pocztowa,
6.1.2 przesyłka kurierska,
6.1.3 przesyłka elektroniczna – w przypadku Produktu cyfrowego.
6.2 Realizacja Zamówienia, polega na jego przygotowaniu do wysyłki lub wysyłce drogą elektroniczną.
6.3 Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania Produktu do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
6.4 Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
6.5 Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
6.6 Jeżeli zostały zakupione Produkty cyfrowe zostaną one wysłane na adres mailowy, z którego składano Zamówienie, w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
6.7 Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7.1 Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
7.2 Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.
7.3 Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
7.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się (w przypadku fizycznej wysyłki Produktu) – od dnia odebrania Produktu przez Kupującego.
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy od odstąpienia.
7.6 Zwrot płatności, o których mowa w punkcie 7.5, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
7.7 Zwrot zakupionego Produktu Sprzedawcy nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego.
7.8 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7.9 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o zakup Produktu cyfrowego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (czyli jego pobranie i otwarcie), rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę, o utracie prawa odstąpienia od umowy

8. REKLAMACJA
8.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
8.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady)
8.3 Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@prostooprawie.pl.
8.4 Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
8.5 Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe
8.6 Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
8.7 Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
8.8 Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
8.8.1 żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
8.8.2 żądać usunięcia wady,
8.8.3 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
8.8.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
8.9 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.10 Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.11 Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego:
8.11.1 Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
8.11.2 Kupujący ma obowiązek udokumentowania wady (np. poprzez sfotografowanie towaru i jego opakowania).
8.11.3 Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
9.2 Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.3 Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 23.09.2019 r.
10.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
10.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
10.4 Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
10.5 Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu
10.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.7 Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
10.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
10.9 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://prostooprawie.pl/politykaprywatnosci.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Imię i nazwisko/nazwa
Adres zamieszkania
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
odstępuję od umowy ____ nr ____ zawartej dnia ____ w ____

Proszę o zwrot kwoty ____ zł (słownie __________złotych) na konto nr __________

Data: ___________ Podpis: ______

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Imię i nazwisko/nazwa
Adres zamieszkania
REKLAMACJA

Niniejszym składam reklamację na produkt: ____, zakupiony w ramach umowy ____ nr ____ zawartej dnia ____ w __________w kwocie __________.

Wada produktu polega na ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Została stwierdzona w dniu ____.

W związku z niniejszą reklamacją wnoszę o*:
• wymiany towaru na nowy
• nieodpłatną naprawę towaru
• obniżenia ceny towaru o kwotę ____ (słownie: ____) zł, i jednocześnie zwrot podanej kwoty na konto ____________________/przekazem pocztowym na mój adres________________________________
• odstąpienie od umowy.

Data: ___________. Podpis: ______.
*niepotrzebne skreślić